ETUSIVU    YHDISTYS    SÄÄNNÖT    KUMMIT    MUKAAN     PROJEKTIT   FAKTAA    AJANKOHTAISTA   VIERASKIRJA   YHTEYSTIEDOT

 

ETUSIVU

YHDISTYS

SÄÄNNÖT

KUMMIT

MUKAAN

PROJEKTIT

FAKTAA

AJANKOHTAISTA

VIERASKIRJA

YHTEYSTIEDOT

 

1.      Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 Yhdistyksen nimi on Malawin Kummit ry ja sen kotipaikka on Porvoo. 

2.      Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi Malawin alueella, edistää sosiaalista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, hyvinvointia, ihmisarvoisen elämän mahdollisuuksia, ihmisoikeuksia, demokratiaa ja ekologisesti kestävää kehitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa                                                                                                                                                                

  • kummitoimintaa alueen elinolojen parantamiseksi

  • koulutustoimintaa

  • tutkimus-, tiedotus ja alaansa liittyvää julkaisutoimintaa,

  • tekee aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja,

  • järjestää seminaareja, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä juhlia ja muita tapahtumia

  • on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

  • järjestää asianmukaisen luvan saatuaan myyjäisiä, rahankeräyksiä, arpajaisia ja maksullisia huvi- ja muita vastaavia tilaisuuksia

  • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

  • harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, mikä välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen

  • omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

3.      Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.                     

4.      Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5.      Liittymis- ja jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

6.      Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta taloudenhoitajan, tiedotusvastaavan ja tarvittavat muut toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella  äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.         

7.      Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja kaksi yhdessä tai joku heistä hallituksen keskuudestaan määräämän jäsenen kanssa. 

8.      Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

9.      Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.  

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen marraskuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. 

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun pyyntö sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.  

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä kunniajäsenellä ja

kunniapuheenjohtajalla äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kannatusjäsenenä olevan yhteisön puolesta on kokouksissa puheoikeus yhdellä sen valtuuttamalla henkilöllä.  

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin määrätä, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. 

10.  Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse. 

11.  Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat;

1.      Kokouksen avaus

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.      Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.      Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7.      Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8.      Kokouksen päättäminen.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat;

1.      Kokouksen avaus

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja

kaksi ääntenlaskijaa

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.      Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä liittymis- ja kannatus-  jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6.      Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

7.      Valitaan hallituksen muut jäsenet.

8.      Valitaan kaksi (2) tilintarkistajaa ja heille varahenkilöä.

9.      Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10.  Kokouksen päättäminen. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 


12.
 
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen  purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

 

Joukko suomalaisia kummijärjestöjä on saanut valmiiksi eettisen ohjeiston, jonka avulla edistetään lasten hyvinvointia ja luodaan yhteiset säännöt järjestöjen toiminnalle. Ohjeissa korostetaan kummilasten henkistä ja fyysistä koskemattomuutta.

Kummijärjestöjen eettiset ohjeet.

 

Tietosuojan rekisterilomake